Regler och Villkor

Regler och Villkor version: 5 - uppdaterad 04/11/2013

Här nedan hittar du våra allmänna avtalsvillkor för Bingo.com, som gäller för alla tjänster. Läs avtalsvillkoren noggrant innan du godkänner dem.

Du kan stänga ett spelkonto hos Bingo.com när som helst. Tveka inte att kontakta kundtjänst om du har några frågor.
online.bingo.com

1. Allmänna regler, definitioner och bestämmelser.

1.1 Bingo.com-reglerna reglerar avtal och villkor mellan nedanstående parter avseende mellanhavande som framgår enligt nedan.

1.2 "Bingo.com" är ett varumärke som tillhandahålls av Unibet (International) Ltd registrerat den 28 mars 2000 i enlighet med lagstiftningen på Malta, med registreringsnummer C26127; Företagsadress: Fawwara Bldgs" Msida Road, Gzira GZR1402 Malta; Tel +356 2133 3532; Fax +356 2133 3577; E-post info@bingostaff.com), Bingo.com.

1.3 "En kontohavare" är en fysisk person som har en avtalsrelation med Unibet (International) Ltd

1.4 "Ett Bingo.com-konto" är ett konto som innehas av en kontohavare med syfte att ha en normal, affärsmässig relation med Bingo.com och med det enda syftet att genomföra speltransaktioner.

1.5 "Avtalet" är avtalsrelationen mellan Bingo.com och en kontohavare, som i huvudsak regleras av "Bingo.com-reglerna", d.v.s. avtalsvillkoren.

1.6 "Tillstånd" är den Avsiktsförklaring som Spel-och Lotterimyndigheten (den "LGA"); Avsiktsförklaringen från ett godkännande daterat den 28 Mars 2000. För ytterligare information om LGA som är en tillsynsmyndighet som inrättats av maltesisk lagstiftning för att reglera alla former av spel på Malta, gå till www.lga.org.mt.

1.7 "Myndigheterna" är myndigheterna i Malta.

1.8 "Gällande lag" är lagen i Malta.

1.9 "Platsen för avtalet" är Malta.

1.10 "Spelskatten" avser den särskilda skatt som tillämpas för spel i Malta.

1.11 "Webbplatsen" är internetportalen, tillgänglig genom webbadressen Bingo.com där all ny och relevant information om Bingo.com:s verksamhet publiceras.

1.12 "Ett kreditkort" avser alla typer av kort med funktionerna "betalning", "debit", "kredit" och/eller liknande.

1.13 "Betalningsagent" är en mellanman som agerar som ett betalningsombud.

1.14 En "Finansiell institution" är en bank och/eller annan inrättning som lyder under tillämplig lagstiftning gällande bank och finansverksamhet.

1.15 "Force majeure" avser varje händelse eller tillstånd bortom någon parts rimliga kontroll som leder till en försening eller försummelse vad beträffar att uppfylla den drabbade partens kontraktsskyldighet och skall, för Bingo.com-reglernas syften, inkludera katastrofer, myndighetsrestriktioner (inklusive förnekelse eller annullering av alla nödvändiga licenser där sådant förnekande eller sådan annullering görs utan att den drabbade parten begått något fel), krig, uppror och/eller någon annan orsak bortom den drabbade partens rimliga kontroll vars prestation påverkas.


2. Kontoregler

2.1 En person får inte delta i ett spel såvida denna person inte är registrerad som en spelare och innehar ett Bingo.com-konto. För att en person ska registreras som en spelare måste denna skicka in en ansökan om registrering och denna ansökan kräver minst följande uppgifter:
2.1.1 att spelaren är över arton (18) år,
2.1.2 spelarens identitet,
2.1.3 spelarens bostadsort
2.1.4 spelarens giltiga e-postadress.
En person som ansöker om registrering garanterar att all information som ges i ansökningsformuläret är sann och korrekt. Bingo.com registrerar inte personen och, när personen redan är registrerad, annullerar Bingo.com den personens registrering som en spelare om Bingo.com får reda på att personen har lämnat oriktig information när han/hon registrerade sig som spelare.
2.2 En fysisk person som ansöker om ett Bingo.com-konto bekräftar och accepterar:
2.2.1 Alla definitioner och bestämmelser, som framgår av paragraf 1 och/eller som följer enligt här nedan;
2.2.2 Alla Bingo.com-regler för närvarande publicerade på webbplatsen, liksom eventuella framtida meddelade förändringar av Bingo.com-reglerna.
2.2.3 Att kontoinformation är uppdaterad
2.2.4 Att platsen för avtalet är Malta, och
2.2.5 Att avtalet regleras av:
2.2.5.1 Bingo.com-reglerna, i sin publicerade engelska version.
2.2.5.2 Alla regelbestämmelser eller andra beslut som från tid till annan fattas av myndigheter.
2.2.5.3 Gällande lag för platsen för avtalet.

2.3 Bingo.com ger sig rätten att
2.3.1 Vägra att öppna ett konto och/eller stänga ett existerande konto, utan förklaring;
2.3.2 Vägra att ta emot insättningar, utan att ange någon som helst förklaring;
2.3.3 Avstänga och/eller avbryta en kunds deltagande i promotionsaktiviteter, tävlingar eller andra kampanjer när Bingo.com anser att det finns skäl att misstänka att ett Bingo.com-konto används illegalt, för bedrägeri eller andra olagligheter.
2.3.4 Begära handlingar som styrker identitet, och/eller andra uppgifter som kontohavaren lämnat, innan insättningar och/eller uttag görs;
2.3.5 Överföra och/eller ge rätt till att överföra, utan föregående meddelande, data om en kontohavare till annan juridisk person, i annat land, kontrollerat och skött av Bingo, under förutsättning att Bingo.com garanterar att det sker i enlighet med gällande lagar och regler och/eller liknande.
2.3.6 Överföra och/eller ge rätt att överföra, utan föregående meddelande, rättigheter och skyldigheter som en kontohavare har, till annan juridisk person, i annat land, kontrollerat och skött av Bingo under förutsättning att Bingo.com garanterar det rätta fullgörandet av uppkomna förpliktelser.
2.3.7 Förvalta kontohavares medel i enligt gällande regler för handhavandet av sådana medel; detta kan inkludera att finansinstitut och/eller betalningsagent förvaltar medel tillhöriga kontohavarna;
2.3.8 Konfiskera eller frysa tillgångar på ett Bingo.com-konto och/eller neka en begäran om utbetalning från ett Bingo.com-kontot; detta i händelse av att Bingo.com-reglerna, direkt eller indirekt, brutits, och/eller att brottslighet och/eller annan olaglig verksamhet förekommit i samband med ett spelevenemang och/eller ett Bingo.com-konto. Detta förutsätter ett samband mellan någon av de sagda händelserna och ett Bingo.com-konto och/eller en begäran om utbetalning.

2.4 Fysisk person som ansöker om att öppna ett Bingo.com-konto garanterar att han/hon inte är under 18 år. Minderåriga kan inte registrera sig som spelare och kan inte inneha ett Bingo.com-konto. Bingo.com förbehåller sig rätten att begära åldersbevis och utföra kontroller för att verifiera informationen som lämnats. Konton kan dras in tills tillfredsställande åldersbevis lämnats.

2.5 En kontohavare garanterar alltid att han/hon inte är:
2.5.1 Invånare i Spanien, Australien, Filippinerna, Malta, Turkiet, Hongkong, Estonia, Frankrike eller USA,
2.5.2 Av begränsad rättskapacitet,
2.5.3 Ombud för annan person,
2.5.4 S.k. spelmissbrukare,
2.5.5 Insättare av pengar härrörande från brottslig verksamhet och/eller annan olaglig verksamhet,
2.5.6 Insättare av pengar, via ett kreditkort, för vilket kontohavaren inte är behörig att använda, eller använder ett kreditkort där det inte är tillåtet att spela,
2.5.7 Verksam i brottslighet involverande, direkt eller indirekt, ett Bingo.com-konto, och/eller,
2.5.8 Innehavare av ett aktivt konto med annan juridisk person som är del av Bingo.com, d.v.s. andra juridiska personer, direkt eller indirekt, som kontrolleras av Bingo.

2.6 Bingo.com garanterar alltid att:
2.6.1 På ett säkert och konfidentiellt sätt förvalta kontohavares tillgångar; och/eller
2.6.2 Betala den spelskatt som gäller vid platsen för avtalet.
2.6.3 Handha data gällande en kontohavares konto i enlighet med tillämpliga lagar, regler och/eller liknande.
2.6.4 Inte bereda kunder tillgång till en överföring av medel mellan kunders konton.

2.7 Ett Bingo.com-konto öppnas, innehas och regleras i en valuta som är överenskommen mellan Bingo.com och kontohavaren. Alla summor som visas i samband med insatser och vinster ska ges med den valutasymbol som man kommit överens om. Bingo.com beräknar och reglerar alla transaktioner där valutakurser är inblandade, i enlighet med ledande finansinstituts tillämpade valutakurser. Mindre avvikelser kan uppkomma mellan avtalat belopp och bokfört belopp på grund av variationer mellan valutakurser.

2.8 Ett Bingo.com-konto ger ingen ränta.

2.9 En kontohavare kan bara inneha ett Bingo.com-konto åt gången. Om denna regel överträds förbehåller Bingo.com sig rätten att blockera och/eller radera de överflödiga Bingo.com-konton som innehas av kontohavaren och som bryter mot denna regel. Bingo.com förbehåller sig också rätten att omplacera alla medel på de olika Bingo.com-kontona till ett enda Bingo.com-konto och att radera det/de återstående kontot/kontona. Ingen bonus som ges till det/de överflödiga Bingo.com-kontot/-kontona kommer att omplaceras. Om bedrägeri upptäcks på Bingo.com-spelarens konto kommer Bingo.com att blockera kontot, frysa tillgångana och definitivt utesluta spelaren från hela Parabol Games Network. Ingenting kommer att betalas ut till spelaren.

2.10 Eventuellt krav föranlett av avtalsenlig transaktion ska göras till Bingo.com inom sex månader efter det att transaktionen, betalningen och/eller uppgörelsen gjordes, eller skulle ha gjorts. Om kravet inte framförs till Bingo.com inom nämnda sexmånadersfrist förbehåller sig Bingo.com rätten att helt bortse från kravet.

2.11 Tvist rörande Bingo.com-konto, och/eller transaktioner i anslutning till ett Bingo.com-konto, som inte kan lösas i enlighet med Bingo.com-reglerna, och där ingen skälig lösning uppnåtts med kontohavaren, avgörs i enlighet med gällande lag på platsen för avtalet.

2.12 I händelse av tvist ska kontohavaren lämna in ett klagomål till Bingo.com-kundtjänst. Parterna skall göra sitt yttersta för att nå en vänskaplig lösning inom rimlig tid. Klaganden kan också lämna in ett klagomål till LGA på complaints@lga.org.mt.

2.13 Om en tvist skulle uppstå mellan Bingo.com och kontohavaren ställer Bingo.com ett detaljerat transaktionsregister till förfogande för medlemmen. Sådan information kommer också att göras tillgänglig för en legitim tredje part (t.ex. domare eller domstol) om Bingo.com så önskar eller samtycker till det.

2.14 Bingo.com ska omedelbart utreda klagomål mot företaget eller mot LGA av en registrerad spelare med avseende på:
2.14.1 (a) spelverksamhet som bedrivs av Bingo.com;
2.14.2 (b) en Bingo.com-agents uppförande när det gäller drift som har att göra med spel som bedrivs av Bingo.com
2.14.3 Bingo.com kommer att informera klaganden eller LGA dit klagomålet hänvisades till, om resultaten av utredningen inom tjugoen (21) dagar från det datum då klagomålet inkommit till Bingo.com.
2.14.4 Klagomålet måste innehålla tydlig och otvetydig information om klagandens identitet, och ska ge alla relevanta detaljer som gav upphov till klagomålet.


3. Betalningsregler

3.1 Insättningar till, eller uttag från, ett Bingo.com-konto skall alltid göras genom en godkänd bank och/eller liknande. Regler och bestämmelser kan ändras från gång till annan, liksom mellan olika länder, och olika banker etc. Aktuella råd finns att läsa när du är inloggad på webbplatsen under "Bankinsättning" eller "Utbetalning."

3.2 Bingo.com skall hålla kontohavarens medel åtskilda från Bingo.com:s egna medel i en kunds konto hos ett finansinstitut.

3.3 Bingo.com kommer inte göra en utbetalning utöver tvåtusentrehundra Euro € (eller motsvarande valuta som används på kontot) från en kontohavares Bingo.com-konto förrän kontoinnehavarens identitet, ålder och bostadsort har verifierats.

3.4 Bingo.com kan utse en betalningsagent att för Bingo.com:s räknings mottaga och förvalta medel samt expediera uttag.

3.5 Bingo.com accepterar inte att kontanter skickas eller sänds direkt till Bingo.com eller betalningsagent.

3.6 Bingo.com skall till Bingo.com-kontot betala alla fonder som mottagits av Bingo.com från eller på kontohavarens vägnar eller som ägs av Bingo.com till kontohavaren.

3.7 Kontohavare kan bara göra insättningar med kreditkort som är utfärdat i kontohavarens eget namn.

3.8 Bingo.com skall inte acceptera en insats från en kontohavare såvida inte ett Bingo.com-konto upprättats i kontohavarens namn och det finns tillräckliga fonder på Bingo.com-kontot för att täcka insatsens summa, eller nödvändiga fonder för att täcka insatsens summa tillhandahålls på ett godkänt sätt.

3.9 Bingo.com skall inte röra summan som kontohavaren har på sitt konto med undantag:
3.9.1 för att debitera Bingo.com-kontot en insats som görs av kontohavaren eller en summa som kontohavaren indikerar att han/hon vill satsa under ett spel han/hon spelar eller just ska spela,
3.9.2 för att sätta in fonder på kontohavarens konto, på kontohavarens begäran,
3.9.3 för att betala skäliga bankavgifter för insättningar som mottagits och medel som tagits ut, eller i övrigt enligt bestämmelserna för fjärrspel.

3.10 Uttag från ett Bingo.com-konto görs genom utbetalningar till kontohavaren eller överföringar till kontohavarens bankkonto, enligt kontohavarens anvisningar.

3.11 Bingo.com förbehåller sig rätten att kräva adminstrationskostander vid uttag som beskrivs på sidan.

3.12 Om ingen transaktion har registrerats i ett Bingo.com-konto på trettio (30) månader skall Bingo.com skicka det kontots innestående medel till kontohavaren eller, om kontohavaren inte kan hittas, till den myndighet som har hand om fjärrspelande. Inga krav kan riktas mot Bingo.com om Bingo.com skickar ett Bingo.com-kontos innestående medel till den myndighet som har hand om fjärrspelande.

3.13 Definition för "inaktiva konton": Ett inaktivt konto är en spelares konto där ingen in- eller utloggning registrerats under en period på över 12 månader i följd. Bingo.com förbehåller sig rätten att ta ut en administrationsavgift för det inaktiva kontot på 3 euro per månad (eller motsvarande belopp i nedanstående valutor enligt aktuell valutakurs för dagen). Bingo.com förbehåller sig rätten att öka denna avgift vid behov.EUR 5.- SEK 45/DEK35/NOK 40.- CHF 5.- HUF 1 320.- USD 7.- PLN 20.- GBP 4.- CZK 120.- SGD 9.- RON 20- per månad. Denna administrationskostnad kommer att debiteras och dras av från Bingo.com-spelarens konto före den 20:e varje månad efter 12 månaders inaktivitet. Bingo.com förbehåller sig rätten att stänga kontot efter att kontot nått ett saldo på noll.Alla registrerade kontoinnehavare vars konton förblir inaktiva i 12 månader kommer att meddelas 30 dagar innan eventuell avgift debiteras från kontot. Innehavare av inaktiva konton kan därmed utan att ådra sig några avgifter återaktivera sina konton genom att logga in eller ut eller genom att göra ett uttag av tillgångarna inom den 30 dagar långa tidsfristen. Om en spelare återaktiverar sitt konto inom en period på 3 månader, kommer alla eventuella avdrag för inaktivt konto att återbetalas.Om inga transaktioner registreras på en spelares Bingo.com-konto under en period på 30 månader i följd, förbehåller sig Bingo.com rätten att efter den 30 månader långa tidsfristen samt efter att Bingo.com gjort rimliga ansträngningar att kontakta spelaren, överföra kontots saldo till LGA i enlighet med LGA:s Remote Gaming Regulations. Om en spelare inte går att finna eller om erforderliga betalningsinstruktioner inte finns tillgängliga, förbehåller sig Bingo.com rätten att efter att tillgångarna sänts till LGA, stänga spelarens konto och spelaren bör i sådana fall kontakta LGA för att erhålla återbetalning av saldot.

3.14 Spel via internet kan vara olagligt enligt lagen där kontohavare är bosatt och/eller är tillhörande; om så är fallet är kontohavaren inte tillåten att använda kreditkort för spel.


4. Säkerhetsregler

4.1 Bingo.com tillämpar tystnadsplikt avseende alla relationer med kontohavare. Tystnadsplikten kan endast brytas av beslut meddelat med stöd av gällande lag och/eller vid händelse att kontohavare bryter mot Bingo.com-reglerna.

4.2 Kontohavare får ett personligt kontonummer. Kontohavaren väljer ett lösenord och ett användarnamn. Det är kontohavarens eget ansvar att inte sprida den informationen. Om kontohavaren har skäl att tro att andra har fått del av informationen skall kontohavaren omedelbart kontakta Bingo.com:s kundtjänst för att erhålla nytt lösenord.

4.3 All telefonkommunikation mellan kontohavare och Bingo.com:s kundtjänst spelas in i säkerhets-, konto- och träningssyfte.

4.4 All internetkommunikation registreras för kontosyften.

4.5 I syfte att skydda Bingo.com:s och kontohavarnas intressen och säkerhet, kan kreditkortsinsättningar, från tid till annan, helt eller delvis, vägras p.g.a. särskilda säkerhetssystem som hanteras i samarbete med en betalningsagent och/eller finansinstitut. Sådana säkerhetsåtgärder kan vägra kreditkort, som används helt legitimt, men som oaktat, vid en särskild tidpunkt, ändå inte kan godtagas. Anställda som bemannar telefoner, och/eller annan personal, hos Bingo.com, kontollerar inte nämnda säkerhetssystem, ej heller har de någon som helst vetskap om varför en insättning har blivit vägrad.

4.6 Bingo.com förbehåller sig rätten att begära in dokument som styrker identitet liksom att kreditkort som används, är utfärdat i kontohavarens namn, innan en utbetalning görs. Detta kan leda till mindre förseningar. Från tid till annan mottas så kallade "charge-back" och dessa kommer att behandlas i enlighet med bolagets riktlinjer.

4.7 Bruk och missbruk av ett programvarufel i någon spelprogramvara som tillhandahålls på Bingo.com-plattformen är olagligt. En spelare som upptäcker ett programvarufel i spelprogramvaran måste informera Bingo.com så snart programvarufelet upptäckts genom att kontakta webbplatsen på info@bingostaff.com. Bingo.com kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder i händelse av en spelares bruk och/eller missbruk av ett programvarufel, som t.ex. blockering av spelarens konto, frysning av medel och slutligen rättsligt förfarande.

4.8 Endast en bonus per hushåll/IP-adress kan användas. I händelse av bonusmissbruk kan nämnda bonus förverkas och alla medel på det kontot frysas.


5. Övrigt

5.1 Alla referenser i reglerna till singularis ska inkludera pluralis och vice versa, och alla referenser till "det" ska inkludera "en/ett" och vice versa.


6. Friskrivningsklausul

6.1 Bingo.com-reglerna som publiceras på engelska styr avtalet. Översättningar till andra språk är en tjänst som utförs i god tro. Råder en tvist i en regeltolkning har den engelska versionen företräde före alla översättningar.

6.2 Kontohavare tillråds att foga sig under de lagar och förordningar som gäller där de är medborgare och/eller bosatta.

6.2.1 Bingo.com tillhandahåller inte råd till kontohavare vad gäller skatte- och/eller juridiska frågor.
6.2.2 Kontohavare som önskar upplysningar om skatte- eller juridiska frågor tillråds att kontakta passande rådgivare och/eller myndigheter i det land där de är medborgare och/eller bosatta.

6.3 Bingo.com tar inget ansvar för fördärv för en kontohavare och/eller tredje part orsakat direkt eller indirekt av:
6.3.1 Misstag, felskrivning, missförstånd, felaktig översättning, stavfel, felläsning, transaktionsmisstag, force majeure och/eller liknande,
6.3.2 Brott mot Bingo.com-reglerna,
6.3.3 Kriminell handling,
6.3.4 Råd gett av Bingo.com,
6.3.5 Finansiell risk eller förlust inklusive variationer i valutakurs, och/eller
6.3.6 Rättsliga åtgärder och/eller andra händelser. SMS-meddelandetjänsten erbjuds kontohavaren som en ren tjänst. Bingo.com erkänner sig inte ansvarig för, eller tar något som helst ansvar för, misstag i SMS-meddelandets innehåll eller om du inte har mottagit SMS-meddelandet.

6.4 Bingo.com reserverar sig alltid rätten att lösa tvister efter eget gottfinnande och med sedvanerätt.

6.5 Bingo.com kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att Bingo.com:s godkända datorsystem möjliggör alla spelares deltagande i ett spel, efter att han/hon gjort en insats, avbrutits på grund av ett fel i telekommunikationssystemet eller ett fel i spelarens datorsystem som förhindrar spelaren att fortsätta spelet, att återuppta, när systemet reparerats, hans eller hennes spel som avbröts som vid den tid omedelbart före avbrottet. Om Bingo.com:s dator inte möjliggör att en sådan spelare kan fortsätta, efter att systemet reparerats, med ett spel som avbröts av ett fel i telekommunikationssystemet eller på spelarens dator, skall Bingo.com
6.5.1 säkerställa att spelet avslutas,
6.5.2 återbetala insatsens summa till spelaren genom att placera det på spelarens Bingo.com-konto. Om ett spel har startats, men avbrutits på grund av fel i Bingo.com:s datoroperativsystem, kommer Bingo.com
6.5.3 att återbetala beloppet som satsats i spelet till spelaren genom att betala in det på spelarens Bingo.com-konto eller, om nämnda konto inte längre existerar, genom att betala det till spelaren på ett godkänt sätt, och om spelaren har en upplupen kredit vid den tidpunkt spelet felaktigt avbröts, till spelarens konto inbetala det monetära värde av krediten eller, om kontot inte längre existerar, betala det till spelaren på ett godkänt sätt,
6.5.4 avstå från att genomföra ytterligare spel om det är troligt att det/de kommer att drabbas av samma missöde.

6.6 I händelse av att Bingo.com befinns ansvarigt på något sätt, av en domstol och/eller liknande myndighet med beslutsrätt över Bingo.com, begränsar sig Bingo.com:s ansvar till summans insats, eller nettovinsten, beroende på vilken summa som är lägst. Alternativt, när detta är tillämpligt, den summa som finns registrerad på Bingo.com-kontot eller den summa som förts till eller från Bingo.com-kontot, beroende på vilken summa som är lägst.

6.7 Deltagande i spel innebär kunskap om och godkännande av begränsningar med internet, i synnerhet
6.7.1 den tekniska kapaciteten, svarstiden för rådgivning, förhörs- eller överföringsinformation, avbrottsrisker, och i allmänhet, riskerna kopplade till alla anslutningar och överföringsfel.
6.7.2 frånvaron av dataskydd.
6.7.3 Kontaminationsrisker genom potentiella virus som cirkulerar på Internet. Följaktligen skall, om inte annat nämnts ovan, Bingo.com inte vara ansvarig för bland annat:
6.7.4 överföring och/eller mottagande av data och/eller information på internet,
6.7.5 nätverkets funktionsstörning som stör ett spel,
6.7.6 att material har inte har mottagits eller skickats, kommunikation inte har förmedlats,
6.7.7 förlust av data,
6.7.8 skador som orsakats av ett virus, datorprogramfel, tekniskt fel,
6.7.9 skador på spelarens material,
6.7.10 något fel som förhindrar eller begränsar möjligheten att delta i ett spel, eller ett fel som skadat spelarsystemet. Spelaren bör vidta alla lämpliga åtgärder för att skydda data och/eller programvara på datorn mot alla former av skador. Anslutning till webbplatsen och spelarnas deltagande i ett spel sker på spelarens ansvar.


7. Bidrag

7.1 Genom att dela med sig av bidrag (inklusive text, foton, grafik, video- eller ljudfiler) med Bingo.com samtycker bidragsgivarna till att ge Bingo.com tillstånd att kostnadsfritt använda materialet på det sätt som de själva önskar (även översättning och anpassning av materialet av driftsmässiga eller redaktionella skäl) tillsammans med Unibet (International) Ltd alla inrättningar och partners.

7.2 Upphovsrätten till bidraget stannar hos bidragsgivaren och detta tillstånd är inte exklusivt, vilket innebär att bidragsgivaren kan fortsätta att använda materialet som denne själv önskar och även låta andra använda det.

7.3 Bidragsgivaren bekräftar att bidraget är hans/hennes eget ursprungliga arbete, att det inte är ärekränkande och att det inte överträder några EU-lagar, att han/hon har rättigheten att ge Bingo.com tillstånd att använda det för de ändamål som anges ovan, och att han/hon har tillstånd från vem som helst som kan identifieras i ert bidrag eller föräldrarnas/förmyndarnas tillstånd om de är under 16 år. Vanligtvis visar vi bidragsgivarens namn tillsammans med bidraget såvida de inte samtycker till det.

7.4 För att kunna samarbeta med och bidra till Bingo.com kan det bli nödvändigt att registrera sig hos Bingo.com. All personlig information som ges till Bingo.com i samband med registreringsprocessen och/eller i övriga sammanhang kommer att samlas in, lagras och användas i enlighet med Bingo.com sekretesspolicy.

7.5 Om ditt bidrag: Bidragen måste vara artigt och smakfullt formulerade.
7.5.1 Inget störande eller anstötligt beteende eller beteende som syftar till missbruk: Bidragen måste vara konstruktiva och artigt formulerade, inte elaksinnade eller inlämnade i syfte att orsaka problem.
7.5.2 Inget olagligt eller anstötligt innehåll: material som är olagligt, trakasserande, ärekränkande, missbrukande, hotfullt, skadligt, obscent, hädiskt, sexuellt, rasistiskt eller på andra sätt anstötligt accepteras ej.
7.5.3 Skräppost eller oväsentligt (off-topic) material är ej tillåtet: Vi godkänner inte att samma eller mycket liknande bidrag lämnas in flera gånger. Var god skicka inte in ditt bidrag till fler än en diskussion eller bidra oväsentligt (off-topic) material till ämnesspecifika områden.
7.5.4 Reklam och marknadsföring är ej tillåtet.
7.5.5 Olämpliga (d.v.s. vulgära, anstötliga) användarnamn är ej tillåtna. Bingo.com bibehåller den diskretionära rätten att utestänga bidragsgivaren från webbplatsen om han/hon inte följer ovannämnda regler.


8. Datasäkerhet och personlig integritet (inklusive så kallade cookie-filer)

8.1 Bingo.com följer föreskrifterna för datasäkerhet, andra relevanta föreskrifter, lagar och/eller liknande föreskrifter på platsen för avtalet, inräknat datasäkerhet, Data Protection Directive (EC Direktiv 95/46/EC) och Electronic Communications Privacy Directive (EC Direktiv/2002/58/EC). Vidare har Bingo.com anammat bästa praxis vad gäller e-postkommunikation med sina kunder.

8.2 Absolut alla förutsättningar föreligger för att garantera en Bingo.com-kunds personliga integritet och säkerhet. Personuppgifter:
8.2.1 behandlas i enlighet med kontohavarens rättigheter,
8.2.2 behandlas rättvist och lagligt,
8.2.3 inhämtas för en specifik och laggrundad orsak,
8.2.4 behandlas adekvat, relevant och inte för omfattande för sin funktion,
8.2.5 behandlas noggrant och uppdaterat,
8.2.6 behandlas på ett säkert sätt,
8.2.7 behålls inte längre än som är nödvändigt för sin funktion,
8.2.8 överförs inte till jurisdiktioner som inte är förbundna med gällande direktiv, och
8.2.9 används i marknadsföring, såvida inte den vidtalade har tackat nej till mottagande av denna.

8.3 Bingo.com offentliggör personuppgifter på begäran från myndigheterna och/eller i enlighet med någon föreskrift i gällande lag. I syfte att upptäcka bedrägeri och utföra kontroller går du med på att Bingo.com har rätt till att överföra dina personuppgifter till tredje part, bland annat tjänsteleverantörer för adressverifiering och andra partners. Vidare förbehåller sig Bingo.com rätten att offentliggöra personuppgifter till relevanta mottagare när Bingo.com på skälig grund misstänker oegentligheter som involverar ett Bingo.com-konto.

8.4 Kundmarknadsföring ("CRM")

8.5 Bingo.com förbehåller sig rätten att använda sig av personuppgifter i kundmarknadsföringssyfte. Men endast kontohavare som har medgivit detta får sig tillsänt erbjudanden.

8.6 Kontohavaren har rätt till att få tillgång till sina kunduppgifter och/eller korrigera och/eller radera felaktiga och/eller missvisande uppgfter. Om du vill ha ytterligare information om Bingo.com:s användande av cookie-filer skickar du e-post till oss på info@bingostaff.com.

8.7 Cookie-filer
8.7.1 Bingo.com:s webbplats har cookie-filer av följande skäl:
8.7.1.1 För att identifiera ditt valda språk så att det automatiskt väljs när du återvänder till Bingo.com,
8.7.1.2 För att försäkra sig om att ditt spelande förknippas med ditt konto,
8.7.1.3 För att försäkra sig om att du får eventuell bonus som du är berättigad till,
8.7.1.4 För vår analys av trafiken på webbplatsen och kommande förbättringar av den. Vänligen notera att det inte går att använda Bingo.com:s webbplats utan cookie-filer. Om du vill ha ytterligare information om Bingo.com:s användande av cookie-filer skickar du e-post till oss på info@bingostaff.com.

8.8 Förutom i de situationer som nämns ovan kommer email adresser och annan privat information som samlats in på Bingo.com inte att delas, lånas ut eller säljas till någon tredje part.


9. Ansvarsfullt spel/hasardspel

9.1 En kontohavare kan sätta en gräns för summan som kontohavaren kan satsa inom en angiven tidsperiod.

9.2 vi tror att ditt spelande kommer att leda till ekonomiska eller personliga problem, förbehåller vi oss rätten att stänga ditt konto.

9.3 Tänk på att fjärrspel, inklusive hasardspel, kan vara beroendeframkallande. Om du bedömer att du behöver hjälp ber vi dig gå till den här länken.


10. Bingo

10.1 Allmän disposition:
10.1.1 Bingo.com Bingo är ett onlinebingo som använder sig av mjukvara licensierad av Aberrant Software Inc.
10.1.2 Bingo.com är auktoriserat av Aberrant Software Inc att representera och marknadsföra Bingots tjänster.
10.1.3 Bingo.com är auktoriserat av Aberrant Software Inc att mottaga, behålla och utbetala medel i relation till en kontohavare med syftet att genomföra transaktioner och andra överenskommelser med Bingot.
10.1.4 Bingo.com accepterar och svarar inte för några förpliktelser beträffande transaktioner riktade till, från och/eller med BINGO, förutom medel som mottagits, bevarats och/eller betalats till och/eller från ett Bingo.com-konto i samband med arrangemang med BINGO. De föreliggande spelreglerna ingår i Bingo.com-reglerna.

10.2 Definitioner:
10.2.1 Bingospelen är alla enskilda och mångdelade mönsterspel i bingokundkretsen. Med "Bingo" eller "bingospelen" avses det webbaserade bingospelet som erbjuds och sköts av Bingo.com med bland annat övriga funktioner relaterade därtill, som t.ex. chattverksamheten. "Bingo" skall inte omfatta några spel som erbjuds som ett sidodrag till bingospelet. Sådana spel skall enbart råda under Bingo.com-reglerna och spelregler som kan hittas på webbplatsen.
10.2.2 "Sidospel" är alla andra spel vid sidan av bingo, som t.ex.: videopoker, roulette, blackjack, spelautomater, miniautomater, bingovadslagning.
10.2.3 Med "kundapplikation" menas webbläsarapplikationen som öppnas av kontohavaren för att spela bingospelet.
10.2.4 Med "programvara" menas all programvara som används av Bingo.com för att erbjuda och hantera bingospelet och att hantera kundapplikationen. All hänvisning till "bolaget" i de nuvarande bingoreglerna skall uppfattas som en hänvisning till Bingo.com. Med "pris" menas alla summor, bonus och vinster som kontohavaren kan vinna genom att spela bingospelet.

10.3 Giltighet
10.3.1 bingospelen går det endast att spela mot betalning av en kontohavare.
10.3.2 Deltagande i bingospelen och bingospelens aktiviteter är öppet endast för kontohavare som är minst eller mera än: (i) i laglig myndighetsålder enligt kontohavarens jurisdiktion eller (ii) 18 år. Kontohavaren erkänner genom att ta del av bingospelet att han/hon är invånare i en jurisdiktion där sådan aktivitet är laglig. Deltagande i bingospelens aktiviteter och spel är ogiltigt var än det är förbjudet i lagen. Dylika ogiltigheter skall ändå inte inverka på några insatser eller betalningar gjorda till och mottagna som bolagets inkomst.
10.3.3 Bolagets anställda, licensinnehavare, distributörer, grossister, dotterbolag och övriga agenter, återförsäljare och dessas direkta familjemedlemmar, är inte tillåtna att delta i bingospelen.

10.4 Övriga villkor
10.4.1 Genom att starta eller starta om kundapplikationen, och genom att spela eller omspela ett bingospel, presenterar, garanterar och bekräftar kontohavaren att total frånvaro av fel och ofullständighet är omöjlig att uppnå med programvaran eller kundapplikationen. Ifall kontohavaren märker något dylikt fel eller brist i programvaran eller kundapplikationen, skall kontohavaren (i) avstå från att dra någon som helst nytta av situationen; (ii) hålla dylika fel eller brister konfidentiella och under inga omständigheter informera en tredje part; (iii) dessutom, genast då kontohavaren märker dylika fel eller brister bör han meddela bolaget om detta skriftligen. Ifall kontohavaren skulle misslyckas i att uppfylla någon av åtgärderna i denna klausul, kommer bolaget, eller någon som bolaget utnämnt, att vara fullständigt berättigad till kompensation för alla kostnader, inklusive kostnader för att reparera programvaran eller kundapplikationen, som kan relateras till felet eller bristen i fråga och kontohavarens eller spelarens utelämnande av meddelande till bolaget. I fall kontohavaren inte har fogat sig till ovanstående, behåller bolaget rätten att, förutom något annat bot tillgängligt i lag eller rättvisa, blockera kontohavarens Bingo.com-konto och/eller att subtrahera pengar från Bingo.com-kontot för att täcka en del av all den skada som orsakats eller hotat att orsakas bolaget, utan förhandsvarning.
10.4.2 Kontohavaren är inte tvungen att delta i bingospelen och deltagandet är, ifall kontohavaren valt det, av eget val, diskretion och risk. Bingospelens material (som mottagits elektroniskt eller på annat sätt) är automatiskt ogiltigt om det på något sätt förfalskas, förvanskas, ändras eller manipuleras, om det är oläsligt, mekaniskt eller elektroniskt reproducerat, mottaget utanför auktoriserade, befogade kanaler eller om det innehåller tryck-, produktions-, typografi-, mekaniska, elektroniska eller några andra fel. Allt material som inlämnats för prisanspråk blir bolagets egendom och kommer inte att returneras. Bolaget ansvarar inte för borttappad, försenad, oläsbar, ofullständig, skadad, förvanskad, vilseledande, eller försenad post, förfrågningar, prisförfrågningar eller tillträden. Ansvar för spelmaterial som innehåller felaktigheter är begränsat till ersättning. Skatter på något pris, om några sådana uppkommer, är kontohavaren själv ansvarig för. Kontohavaren går med på användning av hans/hennes namn för reklam och befrämjande ändamål utan tilläggskompensation, förutom då det är förbjudet i lagen. Kontohavaren erkänner alla dessa regler då han accepterar ett pris. Bolaget ger inga utfästelser eller garantier, underförstådda eller uttryckliga, för kontohavarens lagliga rätt att delta i bingospelen och inga av bolagets anställda, licensinnehavare, distributörer, grossister, samarbetspartners, dotterbolag, reklam- eller andra bolag, mediapartners, agenter eller återförsäljare har heller rätten att utställa några sådana.
10.4.3 Bolaget skall inte fordras att upprätthålla användningsnamn eller lösenord. Om kontohavaren felplanerar, glömmer eller tappar bort sitt lösenord, eller berättar det för någon, är bolaget inte ansvarigt och kan inte hållas till svars för några anspråk gällande Bingo.com-kontot i fråga.

10.5 Kontohavaren godkänner och blir en part till Bingo.com-regler och bingoregler. Genom att ta del i webbplatsen, öppna ett konto eller genom att spela bingospel, eller genom att acceptera något pris, representerar, garanterar och bekräftar kontohavaren följande:
10.5.1 Kontohavaren förstår fullständigt, godkänner, blir en del av och bör följa alla Bingo.com-regler och bingoregler som är innefattade här och att sådana regler, föreskrifter, giltighetstider och villkor kan variera från tid till tid.
10.5.2 Kontohavaren är myndig, d.v.s. spelaren är "vuxen", såsom termen är juridiskt beskriven i kontohavarens jurisdiktion, och minst 18 år gammal.
10.5.3 Kontohavaren skall inte tillåta någon annan person eller tredje part, bland annat, utan legitimation, någon minderårig, att använda eller återanvända kontohavarens konto, få tillgång till och/eller använda något material eller någon information från webbplatsen, ta emot något pris, eller ta del i bingospelen.
10.5.4 Kontohavaren har total och obegränsad rättslig rätt att delta i spelet och deltagande i bingospelen är inte förbjudet i kontohavarens jurisdiktion.
10.5.5 Kontohavaren ser inte bingospelen eller webbplatsen som offensiv, stötande, orättvis, eller oanständig.
10.5.6 Kontohavaren ska hålla bolaget, dess anställda, tjänstemän, direktörer, licensinnehavare, distributörer, grossister, samarbetspartners, dotterbolag, reklam- eller andra bolag, mediapartners, agenter och återförsäljare skadeslösa och skall fullt ersätta kostnader, förpliktelser och skador (inklusive påföljande och indirekta skador som t.ex. skadat rykte, förlorad inkomst, advokatkostnader o.s.v.), som kan uppkomma som ett resultat av kontohavarens eller spelarens: (i) inträde, användning och omanvändning av webbplatsen, (ii) användning av något material på webbplatsen, (iii) inträde, användning eller av kundapplikationen, (iv) deltagande i bingospelet eller i chattfunktionen, eller, (v) mottagandet av något pris.

10.6 Ansvar
10.6.1 Bolaget och dess programvaru- och kundapplikationsleverantör, dotterbolag eller samarbetspartners skall under inga omständigheter, inklusive vårdslöshet, vara ansvariga för några direkta, indirekta, plötsliga, särskilda eller påföljande skador som ett resultat av användning av, eller oförmåga att använda, bolagets bingospel, kundapplikation och/eller material. Kontohavaren bekräftar och är ense om att bolaget inte är ansvarigt för någon kontohavares ringaktande, förolämpande eller olagliga beteende. Om kontohavaren är missnöjd med någon av bolagets tjänster som är relaterad till bingospelen, eller med någon av nuvarande bingoreglerna, är spelarens eller kontohavarens enskilda och enda bot att sluta använda bingospelen.
10.6.2 Kontohavaren skall inte skada eller skylla på bolaget, dess anställda, tjänstemän, direktörer, licensinnehavare, distributörer, grossister, samarbetspartners, dotterbolag, reklam- eller andra bolag, mediapartners, agenter och återförsäljare och skall helt och lika ersätta alla möjliga kostnader, skulder och skador som kan uppkomma som ett resultat av kontohavarens; (i) inträde, användning eller omanvändning av bingospelen eller kundapplikationen, (ii) användning av material på webbsidan, (iii) deltagande i bingospelen, eller, (iv) godkännandet av något pris.

10.7 Tvister
10.7.1 Vid fall av konflikter gällande något resultat av bingospelen bör kontohavaren framföra klagomålet till bolagets kundtjänst. Vid fall av diskrepans mellan resultat som uppkommer på kontohavarens kundapplikation och bolagets bingoprogramvara, bör resultatet på bingoprogramvaran vara det officiella och rådande resultatet av bingospelet.

10.8 Övrigt
10.8.1 En kontohavare bör inte ha mera än ett konto. Ifall bolaget upptäcker en kontohavare med mer än ett konto har det rätten att blockera och/eller på nytt fördela alla medel till ett av kontona och radera de överflödiga kontona. Ingen bonus som givits till de överflödiga kontona kommer att på nytt fördelas till det kvarblivande kontot.
10.8.2 Kontohavaren förstår att termen "Bingo.com" är bolagets varumärke, tjänstemärke och varunamn och kontohavaren har ingen rätt till dessa termer, eller några andra termer, grafik, text, koncept eller metodik, genom att använda webbplatsen, kundapplikationen eller material som finns här.
10.8.3 Kontohavarens intresse i bingospelen är personligt, inte professionellt; något annat inträde, användning eller omanvändning av bingospelen eller webbplatsen är strikt förbjudet för kontohavaren.
10.8.4 Kontohavaren skall periodvis, åtminstone månatligen, på nytt läsa igenom dessa bingoregler.

10.9 Beskrivning av bingospelet.
10.9.1 Ett nytt bingospel spelas varannan minut då flera bingorum har flera spel. Bolaget förbehåller sig dock rätten att ändra, minska eller öka antalet bingospel.
10.9.2 En ny kula spelas cirka var tredje sekund, men bolaget behåller rätten att ändra, minska eller öka frekvensen med vilken kulan spelas.
10.9.3 Du måste köpa minst en (1) bingobricka per spel, och du kan maximalt köpa 50 brickor per spel, beroende på vilket spel du spelar. Bolaget förbehåller sig dock rätten att ändra, minska eller öka antalet tillåtna bingobrickor i varje bingospel.
10.9.4 Bingo spelas på "Autoplay"-tillstånd, varvid spelare alltid kommer att meddelas om ett vinnande bingokort. Även vid tillfällen då kontohavaren inte använder "Autoplay"-tillståndet, kommer vinster automatiskt att tilldelas kontohavaren. Bolaget har rätten att erbjuda "förhandsbeställningsinköp". I detta fall skall kontohavaren köpa ett antal kort till ett bingospel vid en specifik tidpunkt i framtiden.
10.9.5 Inköp av alla kort är slutgiltigt.
10.9.6 I fall då det finns mer än ett vinnande kort skall priset fördelas jämnt mellan samtliga vinnare.
10.9.7 Bolaget behåller rätten att återkalla kontohavarens konto för vilken orsak som helst, och när som helst, utan förvarning. Bolaget behåller rätten att, helt efter eget gottfinnande, ogiltigförklara alla vinster och beslagta allt innehav på kontohavarens konto i något av följande fall:
10.9.7.1 Om kontohavaren har mer än ett konto,
10.9.7.2 Om kontohavaren har givit felaktig eller vilseledande registreringsinformation,
10.9.7.3 Om kontohavaren inte är i laglig ålder,
10.9.7.4 Om kontohavaren är invånare någonstans där deltagande i bingospelet är förbjudet i lagen,
10.9.7.5 Om kontohavaren har godkänt eller tillåtit (avsiktligt eller oavsiktligt) någon annan att spela på hans konto,
10.9.7.6 Om kontohavaren inte har spelat bingospelet på individuell grund för personligt nöje (d.v.s. om bingospelet har spelats i professionellt syfte eller i samarbete med andra spelare som del av en klubb, grupp, o.s.v.),
10.9.7.7 Om det upptäcks att kontohavaren har begått bedrägeri eller om det fastställs att kontohavaren har använt sig av ett system (inklusive maskiner, datorer, mjukvara eller andra automatiserade system) utvecklat eller lämpligt för att besegra programvaran eller kundapplikationen.
10.9.8 Kontohavaren är tydligt informerad om att programvaran och kundapplikationen inte hindrar kontohavaren från att spela ett bingospel då ingen annan kontohavare är närvarande. Som resultat av detta kommer kontohavaren att få ett pris lika med kontohavarens insats minus vinsten som bolaget tilldelar sig självt. Kontohavaren bör därför avstå från att spela ett bingospel då ingen annan kontohavaren deltar.

10.10 Specialerbjudanden
10.10.1 En bonus eller en bingobonus (BB) är ett gratis värde som kan användas till att spela bingospel, som bolaget kan belöna kontohavaren med, som kan förtjäna BB:s från sina depositioner, som ett pris av att ha spelat chattspel i chattrummen såsom för andra stödjande åtgärder.
10.10.2 BB:s kan aldrig konverteras till ett pris, men vinster från BB:s kan konverteras.
10.10.3 Bolaget tillhandahåller olika typer av bingobonusar. Bingobonusen på första insättningen krediteras kontot vid första lyckade genomförda insättningen. Startbonusar och bonusar från chattspel blir tillgängliga omedelbart.
10.10.4 Kontohavaren kan använda bingobonusar på alla bingospel såväl som sidospelen.
10.10.5 De bonusar som påverkas av nedanstående regler och villkor är: Nykund-bonusar, insättningsbonusar och chatspelsbonusa. Följande aktiviteter förlänger utgångsdatumet för bonusen med ytterligare sju (7) dagar:
•Insättning till bingoplånboken
•Uttag från bingoplånboken
•House adjustments (chatspelsvinster)
•Spel av slots/bingo för riktiga pengar
•Spel av slots/bingo för bonuspengar
10.10.6 Dina bonuspengar kommer att försvinna från ditt konto om ingen av dessa aktiviteter har förekommit inom sju dagar.

10.11 Avtalsvillkor gällande användning av chattfunktionen.
10.11.1 Bolaget erbjuder en gratis chattfunktion för alla kontohavare. Bolaget kan fritt välja att övervaka eller vara moderator för chattfunktionen eller inte. Bolaget skall inte i något fall bli ansvarigt för någon kontohavare som använder chattfunktionen för skada som uppkommer av en annan kontohavares uppförande. Kontohavaren skall ersätta bolaget och inte skada bolaget genom skada som beror på kontohavarens olagliga, bedrägliga eller opassande uppförande eller som beror på kontohavarens brytande mot chattreglerna.
10.11.2 Chattreglerna kan tidvis förbättras av bolaget då det så beslutar. Förutom de chattregler som meddelas kontohavaren i föreliggande avtal gäller följande chattregler:
10.11.2.1 INGEN imitation av annan person i chatten.
10.11.2.2 INGET anstötligt eller oanständigt språk.
10.11.2.3 INGET störande av andra chattare.
10.11.2.4 Användning av smeknamn med god smak. Kundtjänsten har rätt att ändra smeknamnet.
10.11.2.5 Inget bråkande eller grälande. Klagomål sköts bäst genom kundtjänsten.
10.11.2.6 Chattdeltagare har inte rätt till att marknadsföra tredjeparts hemsidor eller aktiviteter.
10.11.2.7 Deltagare i chatten har inte rätt till att använda sig av vulgära eller hotande yttranden.
10.11.2.8 Deltagare i chatten har inte rätt till att använda sig av rasistisk, sexuell eller etnisk smutskastning.


11. Casino

11.1 CASINO drivs av Net Entertainment Malta Ltd. i Malta, ett helägt dotterbolag till NET ENTERTAINMENT AB, som är börsnoterat på Nordic Growth Market, NGM Equity.

11.2 Bingo.com är auktoriserat av CASINO att representera och marknadsföra produkten CASINOT.

11.3 Bingo.com är auktoriserat att erhålla, förvalta och utbetala tillgångar för en kontohavare gällande CASINO-transaktioner.

11.4 CASINO är en fristående produkt,
11.4.1 ej hanterad, skött och/eller kontrollerad av Bingo.com,
11.4.2 ej tillhandahållen såsom innefattad i licensen erhållen av Bingo.com,
11.4.3 ej inkluderad i licensvillkoren.

11.5 Bingo.com ansvarar ej för transaktioner till, från och/eller inom CASINO, förutom medel som mottagits eller betalats från ett Bingo.com-konto i förbindelse med CASINO.

11.6 Kasinot vänder sig endast till personer i lagligt myndig ålder. Du måste vara minst arton (18) år för att spela. Belopp som sätts in av en person som inte är över arton (18) år är förverkade och tillfaller den myndighet som har hand om fjärrspelande.

11.7 Deltagande i spelen och i kasinots verksamhet ("spelen") är öppet endast för boende i jurisdiktioner där sådant deltagande är lagligt ("spelarna"). Genom att gå in på spelen medger spelaren att han/hon bor i en jurisdiktion där sådan verksamhet är laglig. Deltagande i spelen är ogiltigt när det är förbjudet i lag.

11.8 Spelaren är medveten om att spelen endast är avsedda för underhållning. Spelaren förstår och godkänner att det inte behövs eller krävs något inköp för att spela spelen. Om en spelare vill spela utan att satsa pengar kan han/hon göra det. När en spelare vill spela genom att satsa pengar får han/hon inte göra det förrän han/hon har registrerat sig och erhållit ett konto på Bingo.com.

11.9 Anställda i bolaget, dess licensinnehavare, distributörer, grossister, dotterbolag eller andra agenturer, återförsäljare och sådana som är direkt anknutna till alla dessa, har inte rätt att delta i spelen.

11.10 Andra villkor
11.10.1 Spelaren måste inte delta i spelen, och om spelaren själv väljer att delta är det hans/hennes eget val, efter eget omdöme och på egen risk. Material till spelen (vare sig det anförskaffas elektroniskt eller på andra sätt) är automatiskt ogiltigt om det förfalskas, förvanskas, plagieras, ändras eller manipuleras på något sätt, vidare om det är oläsligt, mekaniskt eller elektroniskt reproducerat, anförskaffat utanför auktoriserade legitima kanaler, eller om det innehåller tryckfel, produktionsfel, typografi-, mekaniska, elektroniska eller andra fel. Allt material som överförs för prisanspråk blir bolagets egendom och returneras inte. Bolaget ansvarar inte för meddelanden, förfrågningar, prisanspråk eller inlägg som är borttappade, försenade, oläsbara, ofullständiga, skadade, förvanskade, feladresserade eller under postleverans. Ansvaret för spelmaterial som innehåller något fel är begränsat till ren ersättning. Eventuell skatt på priser betalas helt på spelarens eget ansvar.
11.10.2 Om en spelare inte loggar in på sitt konto på kasinots server via Internet med sitt "användarnamn" och "lösenord" under 120 dagar, kan alla saldon komma att tas bort från spelarens konto och betalas ut till spelaren, efter att ett meddelande har skickats till spelarens registrerade e-postadress. Om spelaren har avlidit kommer hans/hennes närmaste släkt att letas upp och få utbetalning av saldot.
11.10.3 När spelaren accepterar priser och/eller vinster medger han/hon att hans/hennes namn får användas i annons- och förmånssyfte utan någon extra kompensation, utom när detta är förbjudet enligt lag. Den spelare som accepterar ett pris erkänner att han/hon uppfyller reglerna på Bingo.com och alla regler som föreskrivs här.
11.10.4 Bolaget ger inga utfästelser eller garantier, vare sig underförstådda eller uttryckliga, när det gäller spelarens juridiska rätt att delta i spelen. Bolagets anställda, licenstagare, distributörer, grossister, filialer, dotterbolag, annonsbyråer, reklambyråer eller andra agenturer, mediapartners, agenter eller återförsäljare har inte heller rätt att göra sådana framhållanden eller garantier.
11.10.5 Bolaget har ingen skyldighet att kvarhålla användarnamn och/eller lösenord. Om spelaren p.g.a. felplacering, glömska, förlust eller annan anledning inte kan komma in på kasinot genom fel som bolaget inte är ansvarigt för, eller om spelaren ger bort, avslöjar eller tappar bort sitt användarnamn och/eller lösenord, är bolaget inte ansvarigt och kan inte hållas ansvarigt vid eventuella anspråk gällande det kontot.
11.10.6 Villkoren och bestämmelserna som finns här kan ändras endast genom att bolaget lägger in en sådan ändring under avsnittet "Avtalsvillkor" på webbplatsen.
11.10.7 Bolaget är inte ansvariga för datorer som inte fungerar, och inte heller för spelarens försök att delta i spelen med metoder och sätt som inte avses av bolaget. Bolaget förbehåller sig rätten att upphäva spelarens konto av vilken anledning som helst, och att betala ut allt eventuellt saldo på spelarens konto vid tillfället för ett sådant upphävande.
11.10.8 De avtalsvillkor som finns här utgör, tillsammans med reglerna för Bingo.com, det fullständiga, slutgiltiga och exklusiva avtalet mellan spelaren och bolaget. Det gäller framför allt föreliggande avtal, utfästelser och överenskommelser mellan spelaren och bolaget.

11.11 Spelaren godtar och blir en part till avtalet.
11.11.1 Genom att gå in på webbplatsen, öppna ett konto på webbplatsen, spela på kasinot, använda och återanvända kontot, delta i spelen eller acceptera ett pris, utfäster, garanterar och intygar spelaren helt och hållet följande
:
11.11.1.1 Att spelaren är helt medveten om och godtar att bli en part till, och rätta sig efter, avtalets alla regler, föreskrifter, villkor och bestämmelser, och att sådana regler, föreskrifter, villkor och bestämmelser kan ändras med tiden.
11.11.1.2 Att spelaren har uppnått laglig myndighetsålder; d.v.s. att spelaren är "vuxen" enligt den termens definiering i spelarens jurisdiktion, och att spelaren i vilket fall som helst är över arton (18) år.
11.11.1.3 Att spelaren inte låter någon annan person eller tredje part, inte heller minderåriga, använda eller återanvända spelarens konto eller åtkomst till webbplatsen och inte använda något material eller information från den, acceptera något pris eller delta i spelen.
11.11.1.4 Att spelaren har fullständig och obegränsad laglig rätt att delta i spelen och att spelarens deltagande i spelen inte är förbjuden i spelarens jurisdiktion.
11.11.1.5 Att spelaren inte finner spelen eller webbplatsen utmanande, anstötliga, orättvisa eller oanständiga.
11.11.1.6 Att spelaren är medveten om att spelen endast är avsett för underhållning. Spelaren förstår och godkänner att det inte behövs eller krävs något inköp för att spela spelen. Om en spelare vill spela utan att satsa pengar kan han/hon göra det.
11.11.1.7 Spelaren håller bolaget, dess anställda, tjänstemän, chefer, licenstagare, distributörer, grossister, filialer, dotterbolag, annonsbyråer, reklambyråer eller andra agenturer, mediapartners, agenter och återförsäljare oansvariga och friar dem helt och hållet från alla utgifter, omkostnader, ansvar och skador som kan uppkomma som resultat av att spelaren: (i) går in på, använder eller återanvänder webbplatsen, (ii) använder material från webbplatsen, (iii) går in på, använder eller återanvänder kasinots server, (iv) deltar i spelen, eller (v) accepterar något pris.
11.11.2 Spelaren är medveten om att kasinot inte tar något ansvar, vare sig direkt eller indirekt, för förluster som spelaren kan drabbas av vid användning av kasinot. Bingo.com Casino är i synnerhet inte ansvarigt vid följande scenarion:
11.11.2.1 I händelse av force majeure,
11.11.2.2 I händelse av att spelet av någon anledning avbryts,
11.11.2.3 Missöden med kasinots centrala datorsystem eller någon del av det, förseningar, förluster, fel eller försummelser p.g.a. att telekommunikationer eller andra dataöverföringssystem inte fungerar,
11.11.2.4 Utbrott av fientligheter, upplopp, civil oro, terrordåd,
11.11.2.5 Åtgärder från regering eller någon myndighet som har behörighet över Bingo.com och/eller bolaget och/eller spelaren (däribland avslag eller upphävande av licens eller samtycke),
11.11.2.6 Brand, explosion, översvämning, stöld, skadegörelse, strejk, lockout eller industriåtgärder i någon form.
11.11.3 Om tvist skulle uppstå mellan kasinot och någon av dess kontohavare gör kasinot ett detaljerat transaktionsregister för de berörda medlemmarna tillgängligt, om så krävs. Sådan information görs också tillgänglig för legitima tredje parter (t.ex. domare eller domstolar) om spelaren godkänner detta, eller om bolaget i annat fall måste göra det enligt maltesisk lag.
11.11.4 Kasinot drivs från Malta av Net Entertainment Malta Ltd under deras klass IV-licens. Juridiska tvister mellan spelaren och kasinot ska lösas i costaricansk domstol, enligt costaricanska lagar och föreskrifter.
11.11.5 En spelare får inte ha mer än ett konto. Om kasinot upptäcker en spelare som har mer än ett konto, omfördelar kasinot alla belopp till ett av kontona och raderar de överflödiga konton som återstår. Ingen bonus som givits till de extra kontona blir omfördelad till det återstående kontot.
11.11.6 Alla personliga uppgifter om spelarna hålls konfidentiella, såvida inte spelarna godtar att utlämna sådan information, och såvida inte Net Entertainment eller Bingo.com måste utlämna information enligt lagen.
11.11.7 Spelaren är medveten om att termerna "Bingo.com Casino" är varumärken, servicemärken och varumärkesnamn för bolaget, och att spelaren inte erhåller någon rätt till sådana termer eller till andra termer, grafik, text, koncept eller metodik genom att använda webbplatsen och det material som finns där.
11.11.8 Spelarens intresse i spelen och webbplatsen är personligt och inte professionellt. Spelare går in på kasinot enbart för egen personlig underhållning, och allt annat inträde, åtkomst, användning eller återanvändning av kasinot eller webbplatsen från spelarens sida är strängt förbjuden.
11.11.9 Spelaren ska med jämna mellanrum granska, minst en gång i månaden, villkoren och bestämmelserna för kasinot och reglerna för Bingo.com så som de anges på webbplatsen.
11.11.10 Spelaren ska inte delta i spelen, öppna, använda eller återanvända ett konto, gå in på webbplatsen eller kasinot eller acceptera något pris, om spelaren inte helt är införstådd med och godtar att vara en part till och utan undantag rätta sig efter reglerna för Bingo.com och avtalets alla regler, föreskrifter, villkor och bestämmelser, och att alla sådana regler, föreskrifter, villkor och bestämmelser kan ändras med tiden.
11.11.11 Detta är en temawebbplats, och allt faktiskt spelande äger rum på kasinots server. Kasinots webbplats ägs, drivs och hanteras helt och hållet av bolaget. Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande.
11.11.12 Den version av villkoren och bestämmelserna för kasinot som publiceras då och då på engelska utgör avtalet mellan spelaren och bolaget. Alla översättningar från engelska är en service som görs tillgänglig utan något ansvarstagande. Om någon tvetydighet uppstår mellan den engelska versionen och en översättning, har den engelska versionen prioritet över alla översättningarna.

11.12 Om vi tror att ditt spelande orsakar ekonomiska eller personliga problem för dig, förbehåller vi oss rätten att stänga ditt konto.
11.12.1 Ett gott råd till dig är att fjärrspelande, bland annat spel om pengar, kan vara beroendeframkallande. Om du tycker att du behöver hjälp för att bli av med sådant beroende ber vi dig följa den här länken.

11.13 FRÅGESPORT

11.14 Kasinobonus

11.14.1 Vi accepterar inte bonusmissbruk och allt sådant missbruk leder till att vi stänger ert konto hos kasinot. I tillägg till detta reserverar kasinot rättigheten att undanhålla uttag och/eller beslagta en kunds alla vinster när en enskild satsning utgör största delen av saldot där bonussaldot bidrar med en betydande andel till det saldot. Kasinot reserverar rättigheten att beslagta eventuella uttag och/eller vinster från denna kund om kasinot upptäcker sådant beteende.
11.14.2 En kontoinnehavare är endast berättigad till kasinoförmåner/-bonusar på ett enda konto i hela nätverket Parabol Ltd UK och detta konto kommer att betraktas som det första kontot som skapats.
11.14.3 En kunds identitet fastställs på basis av alla eller en kombination av följande uppgifter: namn, postadress, e-postadress, IP-adress, kredit-/debetkortsnummer, dator och andra eventuella identifikationssätt som möjligtvis kan krävas.


12. Games

12.1 Generella principer
12.1.1 De gällande reglerna för Games är integrerade i Bingo.coms regler och villkor. The games are run by Bingo.com under Unibet (International) Ltd class I remote gaming license delivered by the LGA.
12.1.2 I gällande regler för Games, ska "Game" eller "Games" stå för alla web-baserade spel som Bingo.com erbjuder och tillhandahåller inklusive men inte begränsat till spel som virtuellt trav, hi-low, aces, keno och spin-win. "Klient-applikation" ska stå för den web-applikation som kontoinnehavaren använder sig av för att kunna spela Games. "Mjukvara" ska stå för all mjukvara som används av Bingo.com för att kunna tillhandahålla och administrera Games och för att köra klient-applikationen. Alla referenser till "Företaget" i gällande regler för Games är detsamma som referenser till Bingo.com "Pris" står för de summor, bonusar eller andra priser som kan vinnas av kontoinnehavaren genom att spela Games.

12.2 Behörighet
12.2.1 Games kan spelas för låtsaspengar eller för riktiga pengar. En spelare som spelar för låtsaspengar är en "Player". Endast kontoinnehavare kan spela Games för riktiga pengar.
12.2.2 Deltagande i Games och aktiviteten i Games ("Games") är öppet endast för kontoinnehavare och Players som är minst: (i) i behörig ålder i kontoinnehavarens eller Playerns jurisdiktion eller (ii) 18 år gammal. Kontoinnehavaren bekräftar genom att spela Games att han är bosatt inom en jurisdiktion där sådan aktivitet är laglig. Deltagande i Games är ogiltigt varhelst det är förbjudet enligt lag.
12.2.3 The Player understands that the Games are for entertainment value only. The Player understands and acknowledges that no purchase is necessary or required to play the Games. If a player wishes to play with betting money, he/she must become an Account Holder.
12.2.4 Anställda i Företaget, enligt dess licenser, av återförsäljare, i dotterbolag eller andra agenter, återförsäljare och medlemmar av den närmaste familjen till någon av dessa är inte berättigade att spela Games.

12.3 Övriga villkor
12.3.1 Genom att öppna klient-applikationen, och genom att spela ett spel, representerar, försäkrar och certifierar kontoinnehavaren eller spelaren att det är omöjligt att friskriva sig från fel avseende mjukvaran eller klient-applikationen. Skulle kontoinnehavaren eller spelaren finna att mjukvaran eller klient-applikationen innehåller dylika felaktigheter skall kontoinnehavaren eller spelaren (i) avstå från att på något sätt dra fördel av detta; (ii) hålla dylika fel konfidentiellt och under inga omständigheter informera tredje part om detta; (iii) samt, så fort dylikt fel upptäcks, skall kontoinnehavaren eller spelaren meddela Företaget skriftligen. Skulle kontoinnehavaren eller spelaren underlåta att fullfölja sin försäkran enligt denna paragraf är Företaget, eller någon av Företaget utsedd företrädare, berättigat till full kompensation för samtliga kostnader, inklusive kostnader för korrigering av mjukvaran eller klient-applikationen, som går att hänföras till felet i fråga och kontoinnehavarens eller spelarens underlåtenhet att meddela Företaget. Utöver annan kompensation tillgänglig enligt lag eller sedvana, förbehåller sig Företaget rätten att, om kontoinnehavaren inte har gått med på ovan sagda, blockera kontoinnehavarens Bingo.comkonto och/eller ta ifrån belopp från sådant Bingo.comkonto för att säkerställa täckning för del av samtliga skador Företaget orsakats eller hotas att drabbas av, utan förvarning.
12.3.2 Kontoinnehavare eller spelare behöver inte spela Games och spel sker på eget bevåg, beslut och risk. Innehållet i Games (om det är i elektronisk form eller erhållet på annat vis) är automatiskt ogiltigt om det är förfalskat, förvanskat, mekaniskt eller elektroniskt reproducerat, erhållet utanför formella lagliga kanaler eller om det innehåller skrivfel, produktionsfel, tryckfel, mekanikiskt fel, elektroniskt fel eller något annat fel. Allt innehåll och material inlämnat för prisfordran blir Företagets egendom och återlämnas inte. Företaget är inte ansvarigt för borttappet, för sent inkommet, skadat, förvanskat, inkommen prisfordran eller anmälan. Ansvar för innehåll av Games som är felaktigt är begränsat till att byta ut det felaktiga innehållet. Skatt, om någon ska betalas, på något pris är kontoinnehavarens ansvar. Kontoinnehavaren medgiver att hans/hennes namn används för annonsering och i reklamsyfte utan ytterligare kompensation om det inte är förbjudet enligt lag. Kontoinnehavaren, genom att acceptera ett pris, bekräftar samtycke till samtliga regler och villkor här angivna. Företaget representerar inte och ger inga garantier, implicit eller explicit, till den lagliga rätten för kontoinnehavaren eller spelaren att spela Games, inte har någon av Företagets anställda, licenser, återförsäljare, affiliates, media partners, agenter rätt att ge några dylika garantier.
12.3.3 Företaget skall inte avkrävas att bibehålla användarnamn eller lösenord. Om kontoinnehavare förlägger, glömmer, tappar, eller är på annat sätt förhindrad att använda Games på grund av något annat än fel av Företaget eller, om en spelare ger bort, berättar, delar eller förlorar sitt användarnamn och lösenord, kommer Företaget inte att hållas ansvarigt och kommer inte heller hållas ansvarig för någon fordran avseende det kontot.

12.4 Kontoinnehavare eller spelare godkänner och förstår Bingo.coms regler och villkor och gällande regler för Games.

Genom att gå in på hemsidan, öppna ett konto eller genom att spela Games, eller acceptera ett pris, representerar, garanterar och certifierar kontoinnehavaren eller spelaren härmed följande:
12.4.1 han/hon förstår, godkänner och skall foga sig efter samtliga Bingo.coms regler och villkor samt gällande regler för Games här angivna och att sådana regler, bestämmelser, villkor kan ändras från tid till annan.
12.4.2 han/hon är över den lagliga åldern; d.v.s. att spelaren är "vuxen" som termen är definierad i lag i spelarens jurisdiktion, och minst 18 år gammal eller äldre
12.4.3 kontoinnehavaren skall inte tillåta att annan person eller tredje part inklusive, utan begränsning, någon minderårig, att använda kontoinnehavarens konto, ha tillgång till eller använda innehåll eller information från hemsidan, acceptera pris, eller spela Games.
12.4.4 Kontoinnehavare eller spelare har full, komplett och oinskränkt laglig rätt att spela Games och att spela Games är inte förbjudet i kontoinnehavarens eller spelarens jurisdiktion.
12.4.5 Kontoinnehavare eller spelare finner inte Games eller hemsidan stötande, förkastlig, orättvis, inte heller oanständig.
12.4.6 Kontoinnehavare eller spelare förstår att Games är till för underhållningsvärde endast, och förstår och bekräftar att inget inköp är nödvändigt eller fordras för att spela Games. Om en kontoinnehavare eller spelare önskar spela utan att använda riktiga pengar, kan han/hon göra så.
12.4.7 Account Holder or Player shall hold the Company, its employees, officers, directors, licensees, distributors, wholesalers, affiliates, subsidiaries, advertising, promotion or other agencies, media partners, agents and retailers harmless and shall fully indemnify the same from any and all costs, expenses, liabilities and damages whatsoever that may arise as a result of the Account Holder's or Player's; (i) entry, use, or reuse of the Site, (ii) use of any materials at the Site, (iii) entry, use, or reuse of the Client Application, (iv) participation in the Game, or, (v) the acceptance of any Prize.

12.5 Liability
12.5.1 Under no circumstances, including, but not limited to, negligence, shall the Company, its Software and Client Application supplier, subsidiary companies or affiliates be liable for any direct, indirect, incidental, special or consequential damages that result from the use of, or the inability to use, the Company's Games, Client Application and/or materials. The Player or Account Holder specifically acknowledges and agrees that the Company is not liable for any defamatory, offensive or illegal conduct of any Player or Account Holder. If the Player or Account Holder is dissatisfied with any Company service related to the Games, or with any of the present Games Rules, the Player's or Account Holder's sole and exclusive remedy is to discontinue using the Games.
12.5.2 The Account Holder shall hold the Company, its employees, officers, directors, licensees, distributors, wholesalers, affiliates, subsidiaries, advertising, promotion or other agencies, media partners, agents and retailers harmless and blameless, and shall fully indemnify the same from any and all costs, expenses, liabilities and damages whatsoever that may arise as a result of the Account Holder's; (i) entry, use, or reuse of the Games or Client Application, (ii) use of any materials on the website, (iii) participation in the Games, or, (iv) the acceptance of any Prize.

12.6 Disputes
12.6.1 Any dispute relating to the provision of the Games and the validity, performance and construction of the present agreement relating to the Games shall be exclusively solved in Maltese courts, according to Maltese laws and regulations.
12.6.2 Whereupon a dispute should occur between the Company and the Account Holder, the Company will make accessible to the member a detailed transaction record. Such information will also be made available to a legitimate third party (e.g. a judge or court) if the Company so wishes or agrees.

12.7 Miscellaneous
12.7.1 An Account Holder may not have more than one Account. If the Company detects an Account Holder with more than one account, it has the right to reallocate all funds to one of the accounts and to delete the superfluous account(s). No bonus given to the superfluous accounts will be reallocated to the remaining account.
12.7.2 Player or Account Holder understands that the terms "Bingo.com" are the trademarks, service marks, and trade names of the Company and Player obtains no rights to such terms, nor any other terms, graphics, text, concepts or methodologies, by using the Site, the Client Application and the material contained therein.
12.7.3 Player's or Account Holder's interest in the Games and the Site is personal, and not professional; any other entrance, access, use or reuse of the Games or the Site by Player is strictly prohibited.
12.7.4 Player or Account Holder shall periodically review at a rate not less than once monthly these Games Rules.
12.7.5 The Games are wholly owned, run and operated by the Company. Information in this document is subject to change without notice.
12.7.6 The Account Holder accepts and acknowledges that the Games are virtual games operated from the Company's server. Any resemblance of names, circumstances or conditions used, depicted, described or suggested in the Games with reality is a coincidence and is unintended.


13. Nedladdningsbart casino

13.1 Bingo.com är ett online casino service tillhandahållet av Unibet International Ltd under deras class 1 letter of intent från the Maltese Lottery and Gaming Authority.

13.2 Bingo.com Casino drivs med mjukvara från Microgaming Software Systems Limited som är operatör och licensinnehavare för Bingo.com, Alla insatser som görs i Casinot sker på servrar som tillhör Microgaming Software Systems Limited. Bingo.com kan inte ställas till svars för eventuella dispyter som relaterar till casinospelen.

13.3 Kvalifikationer
13.3.1 Dessa användarvillkor avser Bingo.com Casino ("Casinot").
13.3.2 Casinot är begränsat till spelare som uppnått myndig ålder. Du måste vara minst arton (18) år gammal för att få spela. Att delta i spel och aktiviteter på casino ("Spelet") är bara tillåtet för användare ("Spelaren") som finns på platser där sådana aktivitet är lagliga. Genom att delta i Spelet garanterar Spelaren att dessa villkor är uppfyllda. Att delta in spel och aktiviteter på casinot ogiltigförklaras om spelaren befinner sig på en plats där detta är olagligt.
13.3.3 Spelaren förstår att Spelen endast är till för underhållning. Spelaren förstår och bekräftar att inget köp är nödvändigt att genomföra för att kunna delta i Spelen. Om en spelare vill delta utan att satsa pengar, står det henne/honom fritt att göra så.
13.3.4 Anställda vid företaget som driver casinot, Microgaming Software Systems Limited ("Företaget"), dess licensinnehavare, distributörer, grossister, dotterbolag eller andra agenter, återförsäljare och medlemmar i sådanas närstående familjer har inte tillåtelse att delta i spelen.

13.4 Andra villkor
13.4.1 Spelaren är inte tvungen att delta i något spel, och sådant deltagande är i de fall spelaren väljer att göra så, spelarens eget val och sker på egen risk, ansvar och diskretion. Komponenter för spelet (vare sig de erhållits elektroniskt eller på annat sätt) är automatiskt ogiltiga om de förfalskats, förvanskats, modifierats eller på något sätt bearbetats, eller om de mekaniskt eller elektroniskt kopierats eller tillhandahållits utanför de godkända kanalerna, eller om de innehåller tryckfel, produktionsfel, typografiska, mekaniska elektroniska eller andra fel. Allt material som presenteras för att göra anspråk på priser blir företagets egendom och kommer inte att returneras. Företaget ansvarar inte för försvunna, sena, oläsliga, ofullständiga, förstörda, förvanskade eller felsända brev, e-post, tävlingsbidrag eller prisanspråk. Ansvar för spelets komponenter inskränker sig endast till de fall då ett fel gör att de kan bytas ut. Skatt, om någon, på vinst är Spelarens eget ansvar. Om en Spelare inte loggar in på Casinoservern via internet, med sitt användarnamn och lösenord under 120 dagar, kan Spelarens alla medel tas bort från kontot efter det att ett varsel skickats till den registrerade e-postadressen. Om spelaren har avlidit, kommer han/hennes omedelbara familj att lokaliseras och få sig tillgodo dessa medel. Genom att acceptera prispengar eller andra vinster, medger spelaren sitt tillstånd att nämna hans/hennes namn i samband med marknadsföringskampanjer utan extra ersättning förutom då det är förbjudet i lag. En spelare som mottar ett pris bekräftar och accepterar alla regler som här anges. Företaget tillhandahåller ingen representation eller fullmakter, implicit eller explicit, vad gäller den lagliga rätten för spelare att delta i olika spel, vilket inte heller företagets anställda, licensinnehavare, distributörer, grossister, partners, dotterbolag, marknadsföringsföretag, mediapartners har någon auktoritet att göra.
13.4.2 Företaget har ingen skyldighet att bevara användarnamn eller lösenord. Om en spelare tappar bort, glömmer, blir av med, eller på något annat sätt inte kan logga in på casinot på grund av något annat än ett fel av företaget, eller om spelaren ger bort, berättar, delar eller blir av med sitt användarnamn och lösenord, kan företaget inte hållas ansvarigt för några krav gällande det kontot. De regler och villkor som anges här kan ändras och/eller uppdateras enbart av företaget som då uppdaterar "Regler och villkor"-delen av sin sajt. Företaget kan inte hållas ansvarigt för fel på datorer, eller försök från spelare att delta i spelen på ett sätt som inte företaget avsett. Företaget förbehåller sig rätten att stänga en spelares konto när som helst och frysa/betala ut spelarens tillgodohavanden. De regler och villkor som finns här är de kompletta, slutgiltiga och exklusiva överenskommelserna mellan spelaren och företaget och de upphäver och går före alla tidigare överenskommelser, representationer och förståelse mellan spelaren och företaget.

13.5 Spelares medgivande och godkännande av regler och villkor
13.5.1 Genom att gå in på sajten, öppna ett konto på sajten, spela på casinot, använda och återanvända detta konto, delta i spelen eller motta något pris, godkänner och accepterar spelaren följande:
13.5.2 Spelaren är fullt införstådd med att han/hon ska följa och respektera alla regler, föreskrifter, villkor och förutsättningar som nämns här, samt att dessa regler, föreskrifter, villkor och förutsättningar kan ändras med tiden.
13.5.3 Spelaren har passerat sin myndighetesdag, det vill säga är myndig i den del av världen som legalt definieras som spelarens hemland.
13.5.4 Spelaren får inte tillåta att någon annan person eller genom tredje part inklusive, utan begränsningar, någon omyndig att använda spelarens konto, gå in på eller använda någon information från sajten, acceptera något pris eller delta i spelen.
13.5.5 Spelaren har komplett och utan några som helst restriktioner rätt att delta i spelet, och att spelet inte är olagligt eller förbjudet i spelares hemland.
13.5.6 Spelaren betraktar inte spelen eller sajten som frånstötande, orättvis, oanständig eller förkastlig.
13.5.7 Spelaren förstår att spelet bara är till för underhållning. Spelaren förstår och inser att det inte är nödvändigt att köpa något för att få vara med och spela. Om en spelare vill delta utan att satsa riktiga pengar, står det henne/honom fritt att göra så.
13.5.8 Spelaren ska hålla företaget, dess anställda, ämbetsmän, chefer, licensinnehavare, distributörer, grossister, partners, dotterbolag, annonsföretag, pr-företag och andra agenter, marknadsföringsföretag, mediapartners, agenter och återförsäljare helt och fullt skadeslösa vad gäller alla kostnader, utgifter, tvister och skador som kan ha uppkommit genom att spelaren (i), använt, återanvänt sajten, (ii) använt något material på sajten, (iii) gått in på, använt eller återanvänt casinoservern, (iv) deltagit i spelet, eller, (v) genom att acceptera och ta emot ett pris.
13.5.9 Spelare förstår att Bingo.com Casino inte har något som helst ansvar, direkt eller indirekt, för förluster som uppkommit genom att spelaren använt casinot. Bingo.com Casino kan inte ställas till ansvar i följande situationer:
13.5.9.1 I händelse av force majeure
13.5.9.2 I händelse av att ett spel måste ställas in eller avbrytas oavsett orsak
13.5.9.3 Fel på Bingo.com Casinos centrala datorsystem eller någon del av detta, förseningar, förluster, fel eller försummelse som ett resultat av sådant fel eller något telekommunikations- eller dataöverföringssystem.
13.5.9.4 Uppblossande fientligheter, uppror, civila protester, terrorhandlingar
13.5.9.5 Agerande från myndigheter (inklusive vägran att utfärda eller återkallande av licens eller samtycke)
13.5.9.6 Brand, explosion, översvämning, stöld, skadegörelse, strejk, lockout eller arbetsmarknadskonflikt av något slag.
13.5.10 Om en tvist skulle uppstå mellan Bingo.com Casino och en av dess medlemmar, kommer Bingo.com Casino att låta medlemmen ta del av en detaljerad lista över alla transaktioner. En sådan lista kommer även att utelämnas till tredje part (såsom en domstol) om spelaren medger detta. Bingo.com Casino drivs från Malta och är licensierat av Microgaming Software Systems Limited. Legala tvister mellan en spelare och Bingo.com Casino ska lösas i maltesisk domstol, i enlighet med Maltas lagar och förordningar.
13.5.11 En spelare får inte ha mer än ett konto. Om Bingo.comCasino upptäcker att en gäst har fler än ett konto, förbehåller de sig rätten att reallokera alla medel till ett konto och stänga det/de övriga. Ingen bonus som getts till de överflödiga kontona kommer att föras över till det kvarvarande kontot.
13.5.12 Alla personliga uppgifter om Bingo.com Casinos användare kommer att vara konfidentiella om inte användaren går med på att lämna ut dessa uppgifter.
13.5.13 Spelare förstår att termerna “Bingo.com Casino" är varumärken, servicemärken och handelsnamn för företaget, och att spelaren inte har någon rätt till dessa, inte heller några andra termer, grafik, text, koncept eller metoder, genom att använda sajten och det material som finns där.
13.5.14 Spelarens intresse för spelen och sajten är personliga och inte professionella, en spelare som loggar in på Casinot gör detta enbart för spelarens personliga underhållning, och alla andra former av besök, inloggning, användande eller återanvändande av Casinot eller sajten är strängt förbjudna.
13.5.15 Spelaren ska regelbundet och återkommande minst en gång i månaden titta på de regler och villkor som Casinot offentliggör på sin sajt.
13.5.16 Spelare ska inte delta i spel, öppna eller använda eller återanvända ett konto, gå in på sajten eller på Casino, och inte heller acceptera några priser om spelaren inte fullt ut förstår och håller med om och accepterar dessa regler, och ska utan undantag åtlyda alla regler, villkor, bestämmelser och förbehåll som här omnämns, samt förstå att dessa regler, villkor, bestämmelser och förbehåll kan förändras under tid.
13.5.17 Det här är en temasajt och allt faktiskt spelande äger rum på casinoservern. Den här casinosajten ägs och drivs av företaget. Information i detta dokument kan komma att förändras utan något föregående varsel.

13.6 Regler och villkor för bonus
13.6.1 Vinster från undantagna spel ligger utanför villkoren om att spela ett visst antal spel/händer.
13.6.2 Alla bonusar beviljas av ledningen för Bingo.com Casino.
13.6.3 Vid eventuell tvist är de beslut som ledningen för Bingo.com Casino fattar de slutgiltiga.
13.6.4 Bingo.com Casino förbehåller sig rätten att när som helst förändra, justera eller byta ut en bonus utan något föregående varsel.
13.6.5 Alla bonusar ges endast en gång till varje spelare/person, om inte annat anges.
13.6.6 Bingo.com Casino förbehåller sig rätten att stänga alla dubbla konton, och annullera alla bonusar och vinster som tjänats in på ett sådant.
13.6.7 Bingo.com Casino förbehåller sig rätten att beslagta alla tillgångar i konton som bedömts ha åstadkommits genom bedrägeri eller genom att kontohavaren bedömts uppträda bedrägligt.
13.6.8 Alla erbjudanden gäller bara en gång per person, familj, hushåll, e-postadress, kreditkortsnummer, samt miljöer där flera användare delar på datorer (skolor, universitet, arbetsplatser, bibliotek, samfund etc.).
13.6.9 Minsta insättning för att få din bonus är €/$/£20.
13.6.10 Om inget annat anges ska alla former av casinomarker som utdelas i marknadsföringssyfte (som insättningsbonusar, gratis marker, vinster i tävlingar av marknadsföringskaraktär) omsättas minst trettio (x30) gånger innan de kan tas ut. Olika spel kan bidra olika mycket räknat i procent - upp till 100 % på insatsen gentemot kravet på omsättning. Spelen räknas procentuellt på följande sätt:
13.6.10.1 Alla automatspel, Keno – 100 %
13.6.10.2 Bordspoker, Casino War, Red Dog 50%
13.6.10.3 Videopoker, Baccarat, all Roulette, all Blackjack utom Klassisk Blackjack 10 %
13.6.10.4 Klassisk Blackjack, All Aces Poker 2 %
13.6.11 Den lotteribetonade formen på automatspel gör att de är undantagna från att räknas in i kravet på omsättning på bonuskrediter.
13.6.12 Så snart bonuspengarna omsatts enligt villkoren flyttas de över från spelarens bonuskonto till cashkontot.
13.6.13 Pengar omsätts bara när en insats görs med riktiga pengar.
13.6.14 När en insats görs tas den ut från spelarens cashkonto. Om det inte finns några pengar på kontot, dras summan från bonuskontot. Det betyder i praktiken att pengarna på en spelares bonuskonto bara används om det inte finns några vanliga pengar på kontot.
13.6.15 Om en spelare tar ut pengar sätts bonuskontot tillbaka på NOLL. Det betyder att en spelare som väljer att ta ut de pengar som satts in, blir av med de pengar som fortfarande kan finnas kvar på bonuskontot.
13.6.16 Innan några vinster kan tas ut, behöver en spelare ha gjort minst en (x1) insättning hos Bingo.com Casino.
13.6.17 Vinster på insatser gjorda från en spelares cashkonto krediteras direkt till cashkontot. Vinster på insatser gjorda från en spelares bonuskonto krediteras bonuskontot.
13.6.18 När en kreditering till en spelares bonuskonto gör att detta konto överstiger summan på det ursprungliga bonusbeloppet, går överskottet in på spelarens cashkonto. Notera: detta sker bara om ingen automatisk överföring från bonus- till cashkonto har ägt rum.
13.6.19 Om du genom spel på casinot vinner en summa pengar eller ett pris som ledningen tycker är värt att uppmärksamma, förbehåller vi oss rätten att använda ditt användarnamn (Nickname) när vi skriver om detta resultat.
13.6.20 Bingo.com Casino förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor när som helst utan något föregående varsel

14. Poker (vi kommer snart att lansera en ny pokerprodukt. Vänligen håll ögonen öppna för mer information.

15. Scratch Card

15.1 Scratch Card arrangeras av Net Entertainment Malta Ltd. i Malta, dotterbolag tilll NET ENTERTAINMENT AB, som är börsnoterat på Nordic Growth Market, NGM Equity.

15.2 Bingo.com är auktoriserat av Scratch Card att representera, sälja och marknadsföra Scratch Card.

15.3 Bingo.com är auktoriserat att ta emot, hålla, och betala ut medel till och från en kontohavare för att genomföra Scratch Card-transaktioner

15.4 Scratch Card är en fristående tjänst och produkt:
15.4.1 ej hanterad, skött och/eller kontrollerad av Bingo.com,
15.4.2 ej tillhandahållen såsom innefattad i licensen erhållen av Bingo.com,
15.4.3 ej inkluderad i villkoren för licensen.

15.5 Bingo.com erkänner inte eller tar något ansvar eller liknande för transaktioner till eller från Scratch Card, med undantag för mottagna medel, innehållna medel och/eller utbetalda medel till och/eller från ett Bingo.com-konto då Scratch Card berörs.

15.6 Scratch Card är endast avsedd för personer i lagligt myndig ålder. Du måste vara minst arton (18) år för att spela. Belopp som sätts in av en person som inte är över arton (18) år är förverkade och tillfaller den myndighet som har hand om fjärrspelande.

15.7 Scratch Card är endast öppen för boende i de jurisdiktioner där sådant deltagande är lagligt (”Spelarna”). Genom att gå in på Scratch Card medger spelaren att hon/han bor i en jurisdiktion där sådan verksamhet är laglig. Deltagande med Scratch Card är ogiltigt när det är förbjudet i lag.

15.8 Anställda i bolaget som driver Scratch Card, dess licensinnehavare, distributörer, grossister, dotterbolag eller andra agenturer, återförsäljare och sådana som är direkt anknutna till alla dessa, har inte rätt att köpa Scratch Card.

15.9 Andra villkor:
15.9.1 Spelaren måste inte delta i Scratch Card, och om spelaren själv väljer att delta är det hans/hennes eget val, efter eget omdöme och på egen risk. Material till Scratch Card (vare sig det anförskaffas elektroniskt eller på andra sätt) är automatiskt ogiltigt om det förfalskas, förvanskas, plagieras, ändras eller manipuleras på något sätt, vidare om det är oläsligt, mekaniskt eller elektroniskt reproducerat, anförskaffat utanför auktoriserade legitima kanaler, eller om det innehåller utskriftsfel, produktionsfel, typografiska, mekaniska, elektroniska eller andra fel. Allt material som överförs för prisanspråk blir bolagets egendom och returneras inte. Bolaget ansvarar inte för meddelanden, förfrågningar, prisanspråk eller inlägg som är borttappade, försenade, oläsbara, ofullständiga, skadade, förvanskade, feladresserade eller under postleverans. Ansvaret för Scratch Card-material som innehåller något fel är begränsat till ren ersättning. Eventuell skatt på priser betalas helt på spelarens eget ansvar.
15.9.2 Om en spelare inte loggar in på sitt konto på Scratch Card-servern via Internet, med sitt ”användarnamn” och ”lösenord” på 120 dagar, kan alla saldon komma att tas bort från spelarens konto och betalas ut till spelaren, efter att ett meddelande har skickats till spelarens registrerade e-postadress. Om spelaren har avlidit kommer hans/hennes närmaste släkt att letas upp och få utbetalning av saldot.
15.9.3 När spelaren accepterar priser och/eller vinster medger han/hon att hans/hennes namn får användas i annons- och förmånssyfte utan någon extra kompensation utom när detta är förbjudet enligt lag. Den spelare som accepterar ett pris erkänner att han/hon uppfyller reglerna på Bingo.com och alla regler som föreskrivs här.
15.9.4 Bolaget gör inga framhållanden eller garantier, vare sig underförstådda eller uttryckta, när det gäller spelarens juridiska rätt att delta i Scratch Card och inga av bolagets anställda, licenstagare, distributörer, grossister, filialer, dotterbolag, annonsbyråer, reklambyråer eller andra agenturer, mediapartners, agenter eller återförsäljare har rätt att göra sådana framhållanden eller garantier.
15.9.5 Bolaget har ingen skyldighet att kvarhålla användarnamn och/eller lösenord. Om en spelare p.g.a. felplacering, glömska, förlust eller annan anledning inte kan komma in på Scratch Card genom fel som bolaget inte är ansvarigt för, eller om en spelare ger bort, avslöjar eller tappar bort sitt användarnamn och/eller lösenord, är bolaget inte ansvarigt och kommer inte att hållas ansvarigt vid eventuella anspråk gällande det kontot.
15.9.6 Villkoren och bestämmelserna som finns här kan ändras endast genom att bolaget lägger in en sådan ändring under avsnittet ”Avtalsvillkor” på webbplatsen.
15.9.7 Bolaget är inte ansvariga för datorer som inte fungerar, och inte heller för spelarens försök att delta i Scratch Card med metoder och sätt som inte avses av bolaget. Bolaget förbehåller sig rätten att upphäva spelarens konto av vilken anledning som helst, och att betala ut allt eventuellt saldo på spelarens konto vid tillfället för ett sådant upphävande.
15.9.8 De avtalsvillkor som finns här utgör, tillsammans med reglerna för Bingo.com, det fullständiga, slutgiltiga och exklusiva avtalet mellan spelaren och bolaget. Det gäller framför allt föreliggande avtal, utfästelser och överenskommelser mellan spelaren och bolaget.

15.10 Spelaren godtar och blir en part till avtalet:
15.10.1 Genom att gå in på webbplatsen, öppna ett konto på webbplatsen, spela på Scratch Card, använda och återanvända kontot, delta i Scratch Card eller acceptera ett pris, utfäster, garanterar och intygar spelaren helt och hållet följande:
15.10.1.1 Att spelaren är helt medveten om och godtar att bli en part till, och rätta sig efter, avtalets alla regler, föreskrifter, villkor och bestämmelser, och att sådana regler, föreskrifter, villkor och bestämmelser kan ändras med tiden.
15.10.1.2 Att spelaren har uppnått laglig myndighetsålder; dvs att spelaren är ”vuxen” enligt den termens definiering i spelarens jurisdiktion, och att spelaren i vilket fall som helst är över arton (18) år.
15.10.1.3 Att spelaren inte låter någon annan person eller tredje part, inte heller minderåriga, använda eller återanvända spelarens konto eller åtkomst till webbplatsen och inte använda något material eller information från den, acceptera något pris eller delta i Scratch Card.
15.10.1.4 Att spelaren har fullständig och obegränsad laglig rätt att delta i Scratch Card och att spelarens deltagande i Scratch Card inte är förbjuden i spelarens jurisdiktion.
15.10.1.5 Att spelaren inte finner Scratch Card eller webbplatsen utmanande, anstötliga, orättvisa eller oanständiga.
15.10.1.6 Spelaren är medveten om att Scratch Card endast är till för underhållningsvärde. Spelaren förstår och godkänner att det inte behövs eller krävs något inköp för att spela Scratch Card. Om en spelare vill spela utan att satsa pengar kan han/hon göra det.
15.10.2 Spelaren håller bolaget, dess anställda, tjänstemän, chefer, licenstagare, distributörer, grossister, filialer, dotterbolag, annonsbyråer, reklambyråer eller andra agenturer, mediapartners, agenter och återförsäljare oansvariga och friar dem helt och hållet från alla utgifter, omkostnader, ansvar och skador som kan uppkomma som resultat av att spelaren: (i) går in på, använder eller återanvänder webbplatsen, (ii) använder material från webbplatsen, (iii) går in på, använder eller återanvänder Scratch Card-servern, (iv) deltar i Scratch Card, eller (v) accepterar något pris.
15.10.3 Spelaren är medveten om att Scratch Card inte tar något ansvar, vare sig direkt eller indirekt, för förluster som spelaren kan drabbas av vid användning av Scratch Card. Scratch Card är i synnerhet inte ansvarigt vid något av följande scenarion:
15.10.3.1 I händelse av force majeure,
15.10.3.2 I händelse av att ett scratch card-spel av någon anledning avbryts,
15.10.3.3 Missöden med Scratch Cards centrala datorsystem eller någon del av det, förseningar, förluster, fel eller försummelser p.g.a. att telekommunikationer eller andra dataöverföringssystem inte fungerar,
15.10.3.4 Utbrott av fientligheter, upplopp, civil oro, terrordåd,
15.10.3.5 Åtgärder från regering eller någon myndighet (däribland avslag eller upphävande av licens eller samtycke),
15.10.3.6 Brand, explosion, översvämning, stöld, skadegörelse, strejk, lockout eller industriell åtgärd i någon form.
15.10.4 Skulle tvist uppstå mellan bolaget och någon av dess kontohavare kommer bolaget, på begäran, att göra ett detaljerat transaktionsregister tillgängligt för de berörda medlemmarna. Sådan information kan också göras tillgänglig för en legitim tredje part (t.ex. en domare eller en domstol) om spelaren godkänner detta, eller om bolaget i annat fall måste göra det enligt maltesisk lag.
15.10.5 Bingo.com Scratch Card drivs från Malta av Net Entertainment Malta Ltd under deras klass IV-licens. Juridiska tvister mellan spelaren och kasinot ska lösas i costaricansk domstol, enligt costaricanska lagar och föreskrifter.
15.10.6 En spelare får inte ha mer än ett konto. Om bolaget upptäcker en spelare som har mer än ett konto förbehåller vi oss rätten att omfördela alla medel till ett av kontona och radera återstående konto(n) som är överflödigt/överflödiga. Ingen bonus som givits till de extra kontona blir omfördelad till det återstående kontot.
15.10.7 Alla personliga uppgifter om spelarna hålls konfidentiella, såvida inte spelarna godtar att utlämna sådan information, och såvida inte Net Entertainment eller Bingo.com måste utlämna information enligt lagen.
15.10.8 Spelaren är medveten om att termerna "Bingo.com Scratch Card" är varumärken, servicemärken och varumärkesnamn för bolaget, och att spelaren inte erhåller någon rätt till sådana termer eller till andra termer, grafik, text, koncept eller metodik genom att använda webbplatsen och det material som finns där.
15.10.9 Spelarens intresse i Scratch Card och webbplatsen är personligt och inte professionellt; spelare går med i Scratch Card enbart för egen underhållning och allt annat inträde, åtkomst, användning eller återanvändning av Scratch Card eller webbplatsen från spelarens sida är strängt förbjuden.
15.10.10 Spelaren ska med jämna mellanrum granska, minst en gång i månaden, Bingo.com-reglerna och avtalsvillkoren för Scratch Card så som de anges på webbplatsen.
15.10.11 Spelaren ska inte delta i Scratch Card, öppna, använda eller återanvända ett konto, gå in på webbplatsen eller Scratch Card eller acceptera något pris, om spelaren inte helt är införstådd med och godtar att vara en part till och utan undantag rätta sig efter Bingo.com-reglerna och föreliggande avtalsvillkor, och att alla sådana regler, föreskrifter och villkor kan ändras med tiden.
15.10.12 Detta är en temawebbplats, och allt faktiskt spelande äger rum på Scratch Card-servern. Denna webbplats ägs, drivs och hanteras helt och hållet av bolaget. Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande.

15.11 Den version av avtalsvillkoren för Scratch Card som publiceras då och då på engelska utgör avtalet mellan spelaren och bolaget. Alla översättningar från engelska är en tjänst som görs tillgänglig utan något ansvarstagande. Om någon tvetydighet uppstår mellan den engelska versionen och en översättning prioriteras den engelska versionen över alla översättningar.

15.12 Om vi tror att ditt spelande orsakar ekonomiska eller personliga problem för dig, förbehåller vi oss rätten att stänga ditt konto.

15.13 Ett gott råd till dig är att fjärrspelande, bland annat spel om pengar, kan vara beroendeframkallande. Om du tycker att du behöver hjälp för att bli av med sådant beroende ber vi dig följa den här länken.

16. Regler för chattfunktionen

16.1 Vissa spel tillhandahålls med en fri chattfunktion så att kontoinnehavaren kan kommunicera under spelets gång med dealern eller med andra spelare under gemensamma bordsdiskussioner. Regler tillhandahålls för att garantera en behaglig stämning på nätverket, att ingen bedrägeriverksamhet förekommer och att spelarna känner sig i gruppen. Kontoinnehavaren får inte använda chattfunktionen för att konspirera. Separat chatt mellan spelarna är förbjuden.

16.2 Bingo.com kommer under inga omständigheter att kunna hållas ansvarigt gentemot en kontoinnehavare som använder chattfunktionen beträffande skador som uppstår på grund av andra kontoinnehavares beteende.

16.33 Kontoinnehavaren ska hålla Bingo.com skadeslöst samt inte hålla Unibet ansvarigt beträffande skador som uppstår på grund av kontoinnehavarens illegala, olagliga eller olämpliga beteende eller som uppstår på grund av att kontoinnehavaren överträder reglerna för chatt.

16.4 Chattfunktionen administreras och bevakas av speltjänsten, antingen automatiskt eller av verkliga personer. Alla konversationer spelas in och kommer att sparas under en rimlig tidperiod.Vid överträdelse av reglerna för chattfunktionen kommer administratören att varna kontoinnehavaren. Om kontoinnehavaren inte ändrar sitt beteende kan han/hon komma att uteslutas från chattrummet.

En kontoinnehavare kan också komma att omedelbart uteslutas utan föregående förvarning. Om en kontoinnehavare flera gånger utesluts från chattrummet kan speltjänsten enligt eget gottfinnande besluta att permanent utesluta kontoinnehavaren från chattrummet. Alla eventuellt misstänkta chattar kommer att rapporteras till relevanta myndigheter.

16.5 Kontoinnehavaren måste respektera följande uppföranderegler:

 1. Du bör använda chattfunktionen i god tro.
 2. Du får inte göra intrång eller försöka göra intrång i andra spelares rätt till privatliv.
 3. Du får inte trakassera eller förorsaka obehag för andra spelare.
 4. Du får inte överföra oanständigt eller stötande innehåll.
 5. Du får inte störa det normala flödet i en dialog.
 6. Du får inte använda dig av oanständigt eller stötande språkbruk, eller göra grova eller hotfulla uttalanden.
 7. Du måste använda ett smeknamn som är i god smak. Unibet eller speltjänsten förbehåller sig rätten att ändra det om den här regeln inte respekteras.
 8. Du får inte gräla eller gnabbas med de andra spelarna.
 9. Dina samtal med andra spelare får inte innehålla - illegalt innehåll:
  • pornografiskt eller sexuellt explicit innehåll;
  • uppmuntran till hat på grund av ras, etnicitet, kön, religion eller sexuell läggning;
  • nedsättande uttryck rörande sjukdomar eller handikapp;
  •  uppmaning, uppmuntran eller underlättande av asocialt beteende;
  • diskriminering eller uppmuntran till diskriminering mot en social grupp eller till utnyttjande av sårbara samhällsgrupper;
  • opåkallat våld, eller uppmaning, uppmuntran eller underlättande av våld, terrorism eller andra aktiviteter som kan risker den nationella säkerheten;
  • uppmaning, uppmuntran eller underlättande av illegal verksamhet- vilseledande information eller förtal;
  • uppmuntran till konsumtion av tobak, alkohol eller droger;
  • framhävande av tobaks;
  • eller vapenindustrin;
  • innehåll som potentiellt kan skada Bingo.com.
 10. Du får inte marknadsföra eller framhålla en tredje parts webbplats eller verksamhet, detta gäller även diskussionsforum.
 11. Du får inte anta falsk identitet.
 12. Du får inte uppge eller be om personlig information.
 13. Du måste vara respektfull, artig och vänlig mot alla nya spelare och chattadministratörer.
 14. Du får inte skicka skräppost via chattfunktionen.
 15. Du får inte försöka påverka de andra spelarnas agerande och därmed spelets resultat genom hot eller ovett, eller genom att avslöja en annan spelares hand i ett spel.
 16. Du får inte kommunicera med andra spelare på bordets språk. På delade nätverk måste all kommunikation ske på engelska.

16.6 Regler för chattfunktionen gäller chattfunktionen i alla spel som tillhandahålls till kontoinnehavaren och kan kompletteras med vissa villkor för de olika spelen och ändras från tid till tid.